LOVER OG FORSKRIFTER

Når et anlegg planlegges og installeres, må man ta hensyn til lover og forskrifter.

I stadig økende grad begynner man i lov- og forskriftssammenheng å stille krav til anlegget. Som eksempler på lover og forskrifter som omtaler forholdet, kan nevnes:

  • Plan- og bygningsloven
  • Teknisk forskrifter med veiledning
  • Arbeidsmiljøloven
  • Lov om tilsyn av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr
  • Forskrifter om elektrisk lavspenningsanlegg
  • Forskrifter om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intern-kontroll-forskriften)

Følgende bygninger skal energimerkes:

  • Yrkesbygg > 50 m2 som skal selges eller leies ut. Energiattest SKAL være en del av markedsføringen.
  • Alle Yrkesbygg > 1000 m2
  • I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest
  • Eier av bygning er ansvarlig for å gjennomføre energimerking

Brann og eksplosjonsvernloven

Av de ovennevnte lover og forskrifter vil ”Internkontrollforskriften” være mest aktuell ut fra et vedlikeholdssynspunkt. All offentlig og privat nærings- og tjenesteytende virksomhet er pålagt å innføre et internkontrollsystem. Den enkelte virksomheten er selv ansvarlig for at aktuelle lover og forskrifter blir fulgt. Internkontrollsystemet skal beskrive systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utføres i samsvar med krav fastlagt i lov eller forskrift. Les mer om internkontroll.

Helse Miljø Sikkerhet (HMS)

For å øke trivsel og produktivitet samt å redusere sykefraværet kan riktig belysning ha stor innvirkning. Dårlig eller utilstrekkelig arbeidslys er ofte en indirekte årsak til en rekke sjenerende forhold som hodepine, vondt i nakken eller skuldre, tretthet, synsbesvær og dårlig utført arbeid.

Myndighetene har også etablert egne krav for Internkontroll Elektro. Dette er krav til eier og bruker av næringsbygg. I kravet stilles man juridisk ansvarlige hvis det oppstår feil som medfører fare for liv, helse og eiendom på det elektriske utstyret eller det elektriske anlegget. For å ivareta dette kravet skal de etablerte rutinene dokumenteres i virksomhetens HMS system. Disse tjenestene kan Norgeseliten bistå dere med. Snakk med en av våre medlemsbedrifter om hvordan dette bør utføres hos dere. I den forbindelse skal man være spesielt på vakt ovenfor lysrør som ikke tenner, jordfeil på det elektriske anlegget, varmegang i elektriske tavler og fordelingsskap. Man skal også være meget observant på kaffetraktere uten tidsbryter, bruk av vifteovner og ustrakt bruk av skjøteledninger, spesielt i kontorlandskap..

Husk også å ivareta kravet om merking av rømningsveier på arbeidsplassen. Disse skal skiltes med lysskilt med batteri-backup, i tilfelle strømstans. Også dette kan Norgeselitens medlemsbedrifter informere deg mer om.

Internkontroll

Feil i det elektriske anlegget kan forårsake brann! Som daglig leder har du ansvaret for vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget.

Vi har utarbeidet et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen profesjonelt. I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt personsikkerhet i din bedrift, mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader.

Sammen med deg gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennomføres. Vi passer på at dette utføres etter avtale, og kreves det termofotografering av de elektriske installasjonene gjør vi det. På den måten frigjør du tid til annet arbeid og fritas for kontrollansvar.

Når du har gjennomført en internkontroll hos oss, får du oversendt en rapport med feil og mangler.